Konfidencialitātes politika

 1. Vispārējie noteikumi

  1. MB „VDB Digital group“ interneta vietnes Konfidencialitātes politikaautoa.lt (turpmāk - Vietne) (turpmāk – Konfidencialitātes politika) nosaka galvenos personas datu apstrādes noteikumus un principus, saskaņā ar kuriem MB „VDB Digital group“ vietnes īpašnieks apstrādā Klientu un Lietotāju personas datus.
  2. Visi Konfidencialitātes politikā izmantotie termini ir uztverami tā, kā tas ir norādīts MB „VDB Digital group“ vietnes Lietošanas noteikumos autoa.lt (turpmāk – Noteikumi). Šī Konfidencialitātes politika ir Noteikumu pielikums un ir neatņemama Noteikumu daļa.
  3. .MB „VDB Digital group“ ir tiesības vienpusēji mainīt šo Konfidencialitātes politiku, paziņojot par to Vietnē. Izmaiņas šajā Konfidencialitātes politikā stājas spēkā to publicēšanas brīdī Vietnē. Ja pēc Konfidencialitātes politikas izmaiņām vai papildināšanas Klients vai Lietotājs nepaziņo MB „VDB Digital group“ rakstiskā formā par atteikšanos no Vietnes izmantošanas un turpina lietot Vietnes pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Konfidencialitātes politikas jaunajai redakcijai.
 2. Apstiprinājumi un atbildība

  1. Saņemot piekļuvi Vietnei un izmantojot to, Lietotāji apstiprina, ka ir pienācīgi iepazinušies ar šīs Konfidencialitātes politikas noteikumiem un piekrīt tam, ka Vietnē notiek informācijas sniegšana un apstrāde (ieskaitot personas datus). Lietotāji piekrīt tam, ka MB "VDB Digital Group" apstrādās informāciju tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams Vietnes darbības nodrošināšanai un pakalpojumu sniegšanai.
  2. Lietotājs, sniedzot, labojot vai apstrādājot datus Vietnē, apliecina, ka ir tiesīgs apstrādāt datus un nes pilnu atbildību paar jebkādiem zaudējumiem un pretenzijām, kas varētu rasties MB „VDB Digital group“ un/vai trešajām personām nelikumīgas datu apstrādes rezultātā.
  3. MB „VDB Digital group“ neatbild par Klienta vai Lietotāja personas datu prettiesisku izmaiņu, izpaušanas, iznīcināšanas, Klienta vai Lietotāja identitātes nozagšanas vai citu prettiesisku darbību gadījumiem, izmantojot Klienta vai Lietotāja personas datus, kas sniegti trešajām personām, vai pieteikšanās datus Klienta vai Lietotāja vainas vai nolaidības dēļ Noteikumu vai likumu neievērošanas, kā arī jebkuru citu trešo personu rīcības dēļ.
 3. Personas datu apstrāde

  1. Klienta un Lietotāja Vietnē sniegtie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar šīs Konfidencialitātes politikas, Lietuvas Republikas Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likuma, citu Lietuvas Republikas tiesību aktu un Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību.
  2. Vietnē apstrādāto personas datu apstrādes mērķi:
   1. Vietnes pakalpojumu sniegšana saistībā ar MB "VDB Digital group" sniegtajiem pakalpojumiem;
   2. Strīdu novēršana, lai iegūtu informāciju par Klienta un Lietotāja veiktajām darbībām Vietnē;
   3. Tiešā mārketinga nolūkos.
   4. Lai nosūtītu vispārīgus paziņojumus un vietnes jaunumus uz e-pastu.
   5. Citi datu apstrādes mērķi, kas nav noteikti šīs Politikas 3.2.1. - 3.2.3. apakšpunktā, netiek piemēroti.
  3. Vietnē apstrādāto datu apstrādes pamats:
   1. Politikas 3.2.1. un 3.2.2. apakšpunktā noteiktie datu apstrādes mērķi - pakalpojumu sniegšana.
   2. Politikas 3.2.3.apakšpunktā noteiktais datu apstrādes mērķis ir Klienta vai Lietotāja piekrišana.
  4. Klients vai Lietotājs izlemj, vai piekrist savu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, reģistrējoties Vietnē. Klients vai Lietotājs jebkurā laikā var atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos.
  5. Tiešā mārketinga nolūkos tiek apstrādāti tikai šādi personas dati: vārds vai amats, e-pasta adrese. Visi pārējie personas dati (tostarp vārds vai amats, e-pasta adrese) tiek apstrādāti Politikas 3.2.1. un 3.2.2. apakšpunktā norādītajiem mērķiem.
  6. Ja Klients ir fiziska persona, Vietnē tiek apstrādāti šādi Klienta personas dati:
   1. Vārds;
   2. Uzvārds;
   3. E-pasta adrese;
   4. Dzimšanas datums;
   5. Pilsēta, valsts;
   6. Telefona numurs, ja sludinājums tiks publicēts.
  7. Vietnē tiek apstrādāti Politikas 3.6.1. - 3.6.6. apakšpunktā norādītie personas dati.
  8. Var tikt apstrādāta tikai daļa no Lietotāja personas datiem, ja daļu datu Lietotājs nav norādījis.
  9. Ja Klients ir juridiska persona, Vietnē tiek apstrādāti šādi Klienta personas dati:
   1. Klienta pilnvarotās personas vārds, uzvārds;
   2. Klienta nosaukums;
   3. Klienta juridiskais kods;
   4. Dati, kas norādīti šīs Politikas 3.6.3. - 3.6.6. apakšpunktos.
  10. Klienta un Lietotāja dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr Klients un Lietotājs ir reģistrēti Vietnē un viena gada laikā pēc reģistrācijas dzēšanas. Pēc noteiktā termiņa personas dati tiek iznīcināti vai depersonalizēti.
  11. Iznīcinot Klienta datus, tiek iznīcināti arī šī Klienta pārstāvju dati.
  12. Personas dati tiek iznīcināti, neatgriezeniski dzēšot tos no Vietnes informācijas sistēmas un to kopijas, ja tādas tika izgatavotas. Personas dati tiek depersonalizēti, tas ir, to vērtības tiek aizstātas ar nejaušu rakstzīmju kombināciju, lai turpmāk šos personas datus nevarētu iegūt un identificēt. Datu iznīcināšana vai depersonalizācija tiek uzskatīta par datu apstrādes beigām.
  13. Datu kopu pārstāj uzskatīt par personas datiem, ja datu daļas iznīcināšana, depersonalizācija vai atdalīšana padara neiespējamu datu subjekta identificēšanu no atlikušajiem datiem.
  14. Ja ir dati, kurus nevar iznīcināt, tie tiek glabāti sistēmā tādā apjomā, kādu nosaka tiesību akti, kas regulē šo dokumentu vai datu apstrādi un uzglabāšanu.
  15. Personas dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot juridisku iemeslu dēļ.
 4. Pušu tiesības un pienākumi

  1. Lietotājam un Klientam ir tiesības:
   1. Sazināties ar MB "VDB Digital group" ar lūgumu sniegt informāciju par Vietnē apstrādātajiem personas datiem;
   2. Vērsties MB "VDB Digital group" ar lūgumu labot Lietotāja personas datus un/vai pārtraukt šo personas datu apstrādi, izņemot uzglabāšanu – gadījumā, ja, piekļūstot personas datiem, Vietnes lietotājs konstatē, ka dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi;
   3. Rakstiski vērsties MB "VDB Digital group" ar lūgumu iznīcināt personas datus vai apturēt šādu personas datu apstrādi. Šajā gadījumā Klients un/vai Lietotājs saprot, ka Vietnes pakalpojumi viņam nebūs pieejami.
  2. MB "VDB Digital group" vadās pēc principa, ka personas datiem jābūt precīziem, atbilstošiem un sniegtiem tādā apjomā, kāds nepieciešams personas datu vākšanai un turpmākai apstrādei. Rezultātā Klients un Lietotājs apņemas nekavējoties atjaunināt Vietnē mainītos personas datus, kā norādīts šo Noteikumu punktā 4.1.5.
  3. Ja MB "VDB Digital group" apšauba Klienta vai Lietotāja sniegto datu pareizību vai Lietotāja identitāti, MB "VDB Digital group" ir tiesības ierobežot šī Klienta vai Lietotāja tiesības piekļūt Vietnei un izmantot Vietnes pakalpojumus līdz apšaubāmu datu pārbaudes un noskaidrošanas brīdim.
  4. MB "VDB Digital group" apņemas neizpaust trešajām personām Klienta un Lietotāja personas datus, tajā skaitā Vietnes lietošanas faktu, izņemot gadījumus, kas ir paredzēti šīs Politikas punktā 5.3.
 5. Sīkfaili

 6. Noslēguma noteikumi

  1. Risinot strīdus, tiek piemērota šo Noteikumu noslēguma noteikumos noteiktā kārtība.
  2. Konfidencialitātes politika stājas spēkā ar brīdi, kad tā ir publicēta Vietnē, un derīga neierobežotu laiku.

Konfidencialitātes politika pēdējo reizi atjaunināta 28-10-2021