Privātuma politika

 1. Vispārējie noteikumi

  1. UAB "VDB Digital group" interneta vietnes autoa.lv (turpāk tekstā - Vietne) privātuma politika nosaka galvenos personas datu apstrādes noteikumus un principus, saskaņā ar kuriem Vietnes īpašnieks apstrādā Klientu un Lietotāju personas datus.
  2. Visi Privātuma politikā izmantotie termini tiek izmantoti ņemot vērā UAB "VDB Digital group" Vietnes Izsoles noteikumos (turpāk tekstā - Noteikumi). Šī Privātuma politika ir Noteikumu pielikums un neatņemama Noteikumu daļa.
  3. UAB "VDB Digital group" ir visas tiesības vienpusēji mainīt Privātuma politiku, izvietojot informāciju Vietnē. Izmaiņas Privātuma politikas nosacījumos stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi Vietnē. Ja pēc izmaiņām Privātuma politikas nosacījumos Klients vai Lietotājs nav rakstiski informējis UAB "VDB Digital group" par atteikšanos izmantot Vietni un turpina izmantot Vietnes pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Klients vai Lietotājs ir iepazinies un piekrīt Privātuma politikas jaunajiem nosacījumiem.
 2. Apstiprinājumi un atbildība

  1. Pieslēdzoties Vietnei un izmantojot Vietnes pakalpojumus, Klients vai Lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar Privātuma politiku un piekrīt, ka informācijas (tai skaitā personas datu) sniegšana un to apstrāde Vietnē tiek veikta apjomā, lai nodrošinātu UAB "VDB Digital group" Vietnes kvalitatīvu darbību un pakalpojumu sniegšanu.
  2. Lietotājs, iesniedzot, labojot vai citādi apstrādājot datus Vietnē, apliecina, ka tam ir tiesības apstrādāt datus un nes pilnu atbildību par jebkādiem zaudējumiem un pretenzijām, kas varētu rasties UAB "VDB Digital group" un/vai trešajām personām nelikumīgas datu apstrādes rezultātā.
  3. UAB "VDB Digital group" nav atbildīgs par gadījumiem, kad Klienta vai Lietotāja personas dati tiek nelikumīgi mainīti, izpausti, iznīcināti, Klienta vai Lietotāja identitāte tiek nozagta vai veiktas kādas citas pretlikumīgas darbības, izmantojot Klienta vai Lietotāja sniegtos personas datus.
 3. Personas datu apstrāde

  1. Klienta un Lietotāja sniegtie personas dati šajā Vietnē tiek apstrādāti saskaņā ar šo Privātuma politiku, Latvijas Republikas Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likumu, Latvijas Republikas tiesību aktiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību.
  2. Vietnē ievākto personas datu apstrādes mērķi:
   1. Vietnes pakalpojumu sniegšana, saskaņā ar UAB "VDB Digital group" sniegtajiem pakalpojumiem;
   2. Strīdu novēršana, lai iegūtu informāciju par Klienta un Lietotāja veiktajām darbībām Vietnē;
   3. Tiešā mārketinga nolūkos;
   4. Vispārīgo paziņojumu un Vietnes jaunumu nosūtīšanai uz Klienta vai Lietotāja e-pastu;
   5. Citi datu apstrādes mērķi, kas nav norādīti šīs Privātuma politikas noteikumos
  3. Vietnē ievākto personas datu apstrādes pamats:
   1. Privātuma politikas 3.2.1. un 3.2.2. apakšpunktā norādītie datu apstrādes mērķi - pakalpojumu sniegšana.
   2. Privātuma politikas 3.2.3 un 3.2.4. apakšpunktā norādītie datu apstrādes mērķi - pēc Klienta vai Lietotāja piekrišanas.
  4. Reģistrējoties Vietnē, Klients vai Lietotājs izvēlas atļaut vai neatļaut savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos. Klients vai Lietotājs var atcelt doto atļauju personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos jebkurā laikā.
  5. Tiešā mārketinga nolūkos tiek apstrādāti sekojošie personas dati: vārds vai kompānijas nosaukums, e-pasts. Visi pārējie personas dati (tostarp vārds vai kompānijas nosaukums un e-pasts) tiek apstrādāts Privātuma politikas 3.2.1. un 3.2.2. apakšpunktos norādītajiem mērķiem.
  6. Ja Klients ir fiziskā persona, Vietnē tiek apstrādāti sekojošie Klienta personas dati:
   1. Vārds;
   2. Uzvārds;
   3. E-pasts;
   4. Dzimšanas datums;
   5. Pilsēta, valsts;
   6. Tālruņa numurs, ja tiek izvietots Izsoles sludinājums;
  7. Vietnē tiek apstrādāti Privātuma politikas 3.6.1. - 3.6.6. apakšpunktos norādītie personas dati.
  8. Vietnē var tikt apstrādāta tikai kāda daļa no Lietotāja personas datiem, ja Lietotājs nav norādījis daļu personas datu.
  9. Ja Klients ir juridiskā persona, Vietnē tiek apstrādāti sekojošie klienta personas dati:
   1. Klienta pilnvarotās personas vārds, uzvārds;
   2. Kompānijas nosaukums;
   3. Kompānijas reģistrācijas kods;
   4. Dati, kas norādīti Privātuma politikas 3.6.3 - 3.6.6. apakšpunktos.
  10. Klienta un Lietotāja personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr Klients un Lietotājs ir reģistrēti Vietnē un 1 (viena) gada laikā pēc reģistrācijas anulēšanas. Pēc noteiktā termiņa ievāktie personas dati tiek iznīcināti vai depersonalizēti.
  11. Iznīcinot Klienta personas datus, tiek izdzēsti arī Klienta pārstāvja dati.
  12. Personas dati tiek iznīcināti, neatgriezeniski izdzēšot tos no Vietnes informācijas sistēmas un to kopijas, ja tādas tika izveidotas. Personas datu depesonalizācija nozīmē personas datu simbolu aizvietošana ar nejaušu rakstzīmju kombināciju, lai turpmāk šos personas datus nevarētu atstatīt vai atpazīt. Personas datu iznīcināšana vai depersonalizācija tiek uzskatīta par personas datu apstrādes beigām.
  13. Datu kopums nav uzskatāms par personas datiem, ja pēc personas datu iznīcināšanas, depersonalizācijas vai atdalīšanas, datu subjekta identitāti nav iespējas noteikt no atlikušajiem datiem.
  14. Ja ir personas dati, kurus nav iespējams iznīcināt, tie tiek uzglabāti sistēmā tādā apjomā, kā to nosaka tiesību akti, kas regulē šo dokumentu vai datu apstrādi un uzglabāšanu.
  15. Personas dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot likumā noteiktajos gadījumos.
  16. Lai dzēstu savu lietotāja kontu un visus ar to saistītos datus, lietotājam ir jānosūta oficiāls pieprasījums pa e-pastu. Pieprasījumu vajadzētu nosūtīt uz adresi [email protected], norādot reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi un skaidru pieprasījumu par lietotāja konta un visu saistīto datu dzēšanu. Pieprasījums tiks apstrādāts saskaņā ar esošajiem datu apstrādes un konfidencialitātes standartiem, un lietotājam tiks sniegta informācija par veiktajiem pasākumiem.
 4. Pušu tiesības un pienākumi

  1. Lietotājam un Klientam ir tiesības:
   1. Sazināties ar UAB "VDB Digital group" ar lūgumu sniegt informāciju ar Vietnē apstrādātajiem Lietotāja un Klienta personas datiem;
   2. Sazināties ar UAB "VDB Digital group" ar lūgumu veikt izmaiņas Lietotāja un Klienta personas datos, un/vai pārtraukt šo personas datu apstrādi, izņemot uzglabāšanu - gadījumā, ja Vietnes Lietotājs un Klients iepazīstoties ar personas datiem konstatē, ka personas dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi;
   3. Rakstiski sazināties ar UAB "VDB Digital group" ar lūgumu iznīcināt ievāktos Lietotāja un Klienta personas datus vai apturēt šo personas datu apstrādi. Šajā gadījumā Lietotājs un Klients saprot, ka Vietnes pakalpojumi vairs nebūs pieejami.
  2. UAB "VDB Digital group" vadās pēc principa, ka personas datiem jābūt precīziem, atbilstošiem un sniegtiem tādā apjomā, kāds nepieciešams personas datu ievākšanai un turpmākai apstrādei. Ja ir bijušas izmaiņas personas datos, Klients un Lietotājs apņemas nekavējoties atjaunot savus personas datus Vietnē tā, kā tas ir norādīts Privātuma politikas 4.1.2. apakšpunktā.
  3. Ja UAB "VDB Digital group" rodas šaubas par Klienta vai Lietotāja sniegto personas datu pareizību vai identitāti, UAB "VDB Digital group" ir tiesības ierobežot šī Klienta vai Lietotāja iespējas pieslēgties Vietnei un izmantot Vietnes pakalpojumus līdz apšaubāmo datu pārbaudei un noskaidrošanai.
  4. UAB "VDB Digital group" apņemas neizpaust Klienta un Lietotāja personas datus trešajām personā, tajā skaitā Vietnes lietošanas faktu, izņemot fadījumus, kas ir norādīti Privātuma politikas 5.3. punktā.
 5. Sīkfaili

  Sīkfaili ir mazi teksta faili, ko var izmantot tīmekļa vietnēs, lai lietotāja pieredzi padarītu efektīvāku.

  Likums nosaka, ka mēs varam saglabāt sīkfailus jūsu ierīcē, ja tie ir pilnīgi nepieciešams šīs vietnes darbībai. Citu veidu sīkfailiem ir nepieciešama jūsu atļauja.

  Š īvietne izmanto dažādu veidu sīkdatnes. Daži sīkfaili tiek izvietoti pēc trešās puses pakalpojumiem, kas parādās mūsu lapās.

  Jūs varat jebkurā laikā mainīt vai atsaukt savu piekrišanu, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes sadaļu Sīkdatņu deklarēšana.

  Konfidencialitātes politikā varat uzzināt, kas mēs esam, kā jūs varat ar mums sazināties un kā mēs apstrādājam personas datus.

 6. Noslēguma noteikumi

  1. Visi strīdi tiek risināti Izsoles noteikumos norādītajā kārtībā.
  2. Privātuma politika stājas spēkā tās paziņošanas dienā un ir spēkā neierobežotu laiku.

Privātuma politika pēdējo reizi atjaunota 2024-03-12