Izsoles noteikumi

 1. Vispārējie noteikumi

  1. Šie noteikumi nosaka transportlīdzekļu izsoles organizēšanu un izmantošanu fiziskām un juridiskām personām vietnē autoa.lt, ar mērķi pārdot transportlīdzekļus, piedāvājot pārdošanai savus transportlīdzekļus, kā arī piedāvājot izsoles dalībniekiem piedāvājumus iegādāties transportlīdzekļus, kas pieder Pārdevējiem (turpmāk – Noteikumi).
  2. Noteikumos izmantotie termini un jēdzieni:
   Izsoles rīkotājs – MB “VDB digital group”, uzņēmuma kods: 305904859, adrese: V. Nagevičaus iela 3, LT-08237, Viļņa, Telefons +370 700 44779, E-pasta adrese: [email protected].
   Izsole – platforma, kas darbojas interneta vietnē autoa.lt, izveidota, lai palīdzētu Pircējiem iegādāties un Pārdevējiem pārdot reģistrētus transportlīdzekļus bez maksas.
   Transportlīdzeklis / Izsoles objekts – Pārdevējam piederošs transportlīdzeklis, kuram nav ierobežojumu Pārdevēja (tā īpašnieka) rīcībā un kuru Pārdevējs vēlas pārdot Izsolē. Gadījumā, ja Pārdevējs izsolē piedāvā vairākus transportlīdzekļus, termins "transportlīdzeklis" tiek saprasts kā daudzskaitlis.
   Izsoles dalībnieks – pilngadīga fiziska vai juridiska persona, kura ir reģistrējusies vietnē autoa.lt noteiktajā kārtībā un ir iepazinusies ar šiem Noteikumiem – Pircējs vai Pārdevējs. Lai piedalītos Izsolē un izveidotu izsoles, Izsoles dalībniekam ir (i) jāreģistrējas autoa.lt tīmekļa vietnē, (ii) jāapstiprina sava e-pasta adrese un tālruņa numurs un (iii) jāsamaksā neatmaksājama dalības maksa 25 (divdesmit pieci) eiro gadījumā, ja Izsoles dalībnieks vēlas veikt likmes. Šāda dalības maksa netiek iekasēta par Transportlīdzekļa pārdošanu.
   Izsoles uzvarētājs – Izsoles dalībnieks, kurš izsoles laikā piedāvāja augstāko cenu par automašīnu.
   Dalība izsolē - darbības, kas nosaka Izsoles dalībniekam Noteikumos paredzētās tiesības un pienākumus, par kuru nepildīšanu Izsoles dalībnieks var tikt saukts pie atbildības saskaņā ar tiesību aktiem un šiem Noteikumiem.
   Dalības maksa - tā ir neatmaksājama maksa 25 (divdesmit pieci) eiro apmērā, kas jāsamaksā Izsoles dalībniekam, kurš vēlas veikt likmes, izmantojot maksājumu sistēmu PAYSERA vai citu līdzīgu Vietnē izmantoto sistēmu, un kura tiks iekļauta kopējā maksājumā uzvaras gadījumā. Par transportlīdzekļa pārdošanu maksājums nav jāveic.
   Pārdevējs – izsoles dalībnieks, kas ir reģistrēts vietnē noteiktajā kārtībā un piedāvā Izsolei sev piederošo transportlīdzekli.
   Pircējs – izsoles dalībnieks, kas ir reģistrēts vietnē noteiktajā kārtībā un liek likmes transportlīdzekļa izsolē.
   Vietne - tīmekļa vietne autoa.lt
   Nodeva par uzvaru - maksa, kuru izsoles uzvarētājam ir pienākums samaksāt izsoles rīkotājam par tā administrēšanas pakalpojumiem 2 (divu) kalendāro dienu laikā no izsoles uzvaras dienas.
   Virtuālais maksa - tas ir izsoles dalībnieka bilances konts, kas pieder Izsoles dalībniekam vietnē, kuru var papildināt caur maksājumu sistēmu PAYSERA vai citu līdzīgu vietnē izmantoto sistēmu un kura līdzekļi tiks izmantoti maksājuma veikšanai par dalību izsolē, soda naudas samaksai, dalībnieka maksas veikšanai un naudas atgriešanai, ja transportlīdzeklis neatbilst tā aprakstam vai stāvoklim.
  3. Vadoties pēc Lietuvas Republikas Civilkodeksa, Noteikumu nosacījumi stājas spēkā pēc to izlasīšanas un tiek uzskatīti par vienošanos starp MB "VDB digital group" un Izsoles dalībnieku.
  4. Gadījumā, ja dažas tīmekļa vietnes funkcijas un papildiespējas nav pieejamas, Pircējam vai Pārdevējam, lai piedalītos Izsolē, ir (i) vietnē noteiktajā kārtībā jāizveido konts, (ii) jāapstiprina sava e-pasta adrese un tālruņa numurs, un (iii) jāapmaksā izsoles dalības maksa, lai veiktu likmes. Ja vēlaties pārdot Transportlīdzekli vai vērot izsoli, dalības maksa nav jāmaksā.
  5. Līgumu ar Pircēju un Pārdevēju par dalību Izsolē slēdz Izsoles organizētājs, kas darbojas vienīgi kā starpnieks starp transportlīdzekļa pārdevēju un pircēju, kurš vēlas iegādāties vietnē reklamēto transportlīdzekli, un neiegādājas transportlīdzekli uz sava vārda. Pārdošanas līgums tiek noslēgts tieši starp Pircēju un Pārdevēju. Izsoles organizētājs nav pirkuma-pārdošanas līguma puse, neuzņemas tiesības un saistības saskaņā ar pirkuma-pārdošanas līgumu un nedarbojas kā Pircēja un/vai Pārdevēja pārstāvis. Izsoles uzvarētājs maksā par iegādāto transportlīdzekli tieši Pārdevējam.
  6. Izsoles organizētājs nepieņem nekādus Pircēja vai Pārdevēja nosacījumus, kas neatbilst šo Noteikumu prasībām, un šādus nosacījumus nevar uzskatīt par līguma sastāvdaļu.
  7. Piedāvājot savu cenu par Transportlīdzekli, Pircējs piekrīt šo Noteikumu darbībai un apzinās, ka viņam nav tiesību atsaukt savu piedāvājumu.
  8. Pārdevējs un Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem.
 2. Līguma noslēgšana

  1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem līgumi starp Izsoles organizētāju un Pircēju un starp Izsoles organizētāju un/vai Pārdevēju tiek uzskatīti par noslēgtiem noteiktajā kārtībā, ja Pircējs un/vai Pārdevējs ir reģistrējies saskaņā ar šiem Noteikumiem un katrs no tiem ir saņēmis reģistrācijas apstiprinājumu norādītajā e-pasta adresē.
 3. Izsoles dalībnieka reģistrācija

  1. Izsoles dalībnieks drīkst izmantot Vietni tikai pēc tam, kad ir izpildītas visas tālāk minētās darbības:
   1. aizpildīta un uzrādīta reģistrācijas forma;
   2. iesniegti dati/dokumenti, kas ir paredzēti reģistrācijas procedūrā;
   3. apstiprināti Noteikumi, kas ir neatņemama līguma daļa starp Izsoles dalībnieku un Izsoles rīkotāju;
   4. saņemta saite un apstiprinājums e-pasta adresē, kuru ir jāaktivizē.
   5. Lai piedalītos Izsolē, ir jāapstiprina Izsoles dalībnieka mobilā tālruņa numurs. Pēc tam var veidot Izsoles, bet nevar veikt likmes. Lai veiktu likmes, ir jāsamaksā dalības maksa.
  2. Reģistrācijas veidlapa ir jāaizpilda pašam Izsoles dalībniekam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim, kuram, iesniedzot reģistrācijas kārtībā paredzētos dokumentus un apliecinot piekrišanu šiem Noteikumiem, ir jābūt atbilstošām juridiskajām pilnvarām šo tiesisko darbību veikšanai un jāgarantē, ka Izsoles rīkotājam iesniegtie dokumenti un dati ir pilnīgi un precīzi, kā arī apņemas nekavējoties informēt par izmaiņām personas un citos datos vai dokumentos, kas iesniegti reģistrācijas laikā. Precīzs iesniegto datu saraksts tiek noteikts reģistrācijas anketā, kas Izsoles dalībniekam jāaizpilda, reģistrējoties interneta izsolei. Ja reģistrācijas laikā vai pēc tās tika sniegti nepatiesi, neprecīzi, maldinoši vai nav sniegti visi nepieciešamie dati, Izsoles rīkotājam ir tiesības nekavējoties atcelt Izsoles dalībnieka reģistrāciju un dzēst šāda Izsoles dalībnieka datus un/vai ierobežot Izsoles dalībnieka iespēju piedalīties Izsolē.
  3. Izsoles dalībniekam var būt tikai viena reģistrācija Izsolē.
  4. Izsoles dalībnieks apzinās, ka Izsoles organizētājam nav pienākuma pārbaudīt datu un dokumentu pareizību, taču ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt reģistrācijas veidlapā un dokumentos norādītās informācijas pareizību un pilnīgumu, un, ja konstatē, ka sniegtā informācija vai dokumenti ir neprecīzi vai nepietiekami precīzi, var izvēlēties vienu no tālāk norādītajām iespējām:
   1. noraidīt reģistrācijas pieprasījumu un nepaziņot Izsoles dalībniekam par reģistrācijas atteikumu;
   2. ļauj precizēt/iesniegt derīgus dokumentus;
   3. uz laiku vai neatgriezeniski slēgt piekļuvi Vietnei. Visos šajos gadījumos Izsoles organizētājs nav atbildīgs par zaudējumiem (tiešajiem vai netiešajiem), kas radušies Izsoles dalībniekam.
   4. Izsoles dalībnieks piekrīt, ka pirms dalības Izsolē viņam ir pienākums iepazīties ar Izsoles organizētāja pakalpojumu cenām, kuras var mainīties, un, piedaloties Izsolē, tām piekrīt. Reģistrējoties Vietnē, Izsoles dalībnieks piekrīt visiem šeit izklāstītajiem noteikumiem un apņemas ievērot šos Noteikumus.
   5. Izsoles dalībnieks aktivizē savu piekrišanu ievērot šos Noteikumus, noklikšķinot uz saites "Piekrītu Izsoles noteikumiem un Konfidencialitātes politikai". Ja Izsoles dalībnieks nepiekrīt kaut vienam no šo Noteikumu nosacījumiem, viņš nav tiesīgs aktivizēt norādīto saiti un reģistrēties vai piedalīties Izsolē. Izsoles dalībnieks nav tiesīgs izvirzīt Izsoles rīkotājam pretenzijas par Noteikumiem, ja viņš piekrita šiem Noteikumiem.
 4. Izsoles organizētāja tiesības un pienākumi

  1. Izsoles organizētājs apņemas nodrošināt netraucētu Vietnes darbību un nepieciešamības gadījumā nekavējoties nodrošināt vietnes darbības pārtraukumu novēršanu, taču nav atbildīgs par sakaru traucējumiem, Izsoles dalībnieka rīcību Izsoles vietnē, vai apzināti/nejauši nepareizi ievadītiem datiem vai piedāvājumiem, kas nav saistīti ar Izsoli.
  2. Izsoles organizētājs apņemas nodrošināt viņam sniegto datu drošību likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas un Lietuvas Republikas tiesību aktu prasības.
  3. Izsoles rīkotājam aizdomu gadījumā vai nejaušā kārtā ir tiesības pārbaudīt, vai izsolē piedāvātajam Transportlīdzeklim ir visi obligātie dokumenti, kas nepieciešami Transportlīdzekļa reģistrācijai Lietuvas Republikā.
  4. Piedāvājumu skaits katram Transportlīdzeklim nav ierobežots un ir pieejams līdz noteiktas Izsoles slēgšanai.
  5. Ja vien nav norādīts citādi, Transportlīdzekļa cenās ir iekļauts PVN un visi citi nodokļi, kas jāmaksā Transportlīdzekļa pārdevējam.
  6. Kad izsoles uzvarētājs uzvar izsolē, izsole tiek slēgta un pēc tam tiek organizēta Transportlīdzekļa pārdošana.
  7. Ja Izsoles dalībnieks pārkāpj noteikumus, tai skaitā nepilda naudas saistības, Izsoles rīkotājam ir tiesības nodot informāciju par Izsoles dalībnieku trešajām personām, tajā skaitā dažādiem reģistriem vai parādu piedziņas uzņēmumiem, kam Izsoles dalībnieks piekrīt pēc iepazīšanās ar šiem Noteikumiem.
  8. Izsoles organizētājam ir tiesības piedzīt parādu, ja Izsoles dalībnieks nepilda savus šajos Noteikumos paredzētos pienākumus un Izsoles organizētājs ir sniedzis pakalpojumus - Izsoles dalībnieks ir uzvarējis Izsoles organizētāja rīkotajā izsolē.
 5. Pircēja tiesības un pienākumi

  1. Pircējs apņemas iegādāties Transportlīdzekli, ja tā solījums ir bijis pēdējais un nosolītā summa ir vienāda ar vai pārsniedz Pārdevēja rezerves cenu. Gadījumā, ja automašīnas rezerves cena nav sasniegta - pēc atsevišķa darījuma saskaņošanas ar Pārdevēju.
  2. Pirms Transportlīdzekļa iegādes Pircējam ir tiesības, ja Pārdevējs ir norādījis transportlīdzekļa VIN kodu, pārbaudīt Transportlīdzekli, izmantojot integrētu sistēmu transportlīdzekļa vēstures pārbaudei pēc VIN koda www.carvertical.lt.
  3. Ja Transportlīdzeklis neatbilst tā aprakstam Vietnē vai Pircējs par būtiskiem Transportlīdzekļa slēptajiem defektiem uzzinājis tikai pēc Transportlīdzekļa fiziskās apskates, Pircējam ir tiesības atteikties no Transportlīdzekļa iegādes. Šajā gadījumā nauda ir jāatgriež Pircēja Virtuālajā makā. Pircējam par to nekavējoties (ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no šāda fakta konstatēšanas) jāpaziņo pa e-pastu: [email protected].Ziņai jāpievieno pierādījumi par defektiem vai jānorāda, ka to nevar izdarīt, un jāpieprasa atmaksāt maksu par uzvaru izsolē. Pēc Pircēja pamatota pieprasījuma naudas līdzekļi tiek atgriezti viņa Virtuālajā makā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas. Gadījumā, ja Transportlīdzeklim netiek konstatēti slēpti defekti, Pircēja pienākums ir izpirkt Transportlīdzekli. Šī pienākuma pārkāpšanas gadījumā Pircējam ir pienākums samaksāt Izsoles organizētājam līgumsodu Izsoles uzvaras nodevas apmērā.
  4. Pārdevējs apņemas neatsaukt savu cenas piedāvājumu un nesamazināt cenas piedāvājumu par viņu interesējošo Transportlīdzekli.
  5. Izsoles uzvaras gadījumā Pircējs apņemas 2 (divu) kalendāro dienu laikā samaksāt Izsoles organizētājam nodevu par uzvaru izsolē, kuras apmēri norādīti zemāk:

   Transportlīdzekļa pārdošanas cena(€) Maksa par (aprēķināta procentos no transportlīdzekļa pārdošanas cenas)
   0 – 1200 6%
   1201 – 2800 5.5%
   2801 – 5900 4.5%
   5901 - 14500 3.5%
   14501 2%
  6. Izsolē uzvarējušais Pircējs apņemas 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā noslēgt ar Transportlīdzekļa pārdevēju Transportlīdzekļa pirkuma-pārdošanas līgumu un samaksāt Izsolē piedāvātā un apstiprinātā Transportlīdzekļa cenu, pārskaitot to uz Transportlīdzekļa pārdevēja norādīto kontu vai skaidrā naudā noteiktajā termiņā, kā arī laikus paņemt Transportlīdzekli. Šī pienākuma pārkāpuma gadījumā Izsoles rīkotājam ir tiesības norakstīt no Pircēja Virtuālā maka naudas sodu 25 (divdesmit pieci) eiro apmērā dienā par katru pārkāpuma kalendāro dienu, kamēr pārkāpums nav novērsts: (i) Transportlīdzekļa pārdošanas līguma noslēgšana ar Transportlīdzekļa pārdevēju; vai (ii) Izsolē apstiprinātās cenas samaksa Transportlīdzekļa pārdevējam, vai (iii) Transportlīdzekļa pieņemšana 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā.
  7. Ja Pircējs, kurš uzvarējis Izsolē, atsakās no uzvaras 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no Izsoles beigām, neiegādājas Transportlīdzekli saskaņā ar šiem Noteikumiem, Izsole tiek uzskatīta par neizdevušos, un administratīvā nodeva par dalību Izsolē, kuru ir samaksājis Pircējs, nav atgriežama.
  8. Pircējs apņemas nekādā veidā nepārveidot Vietni, neizmantot Izsoļu sistēmu krāpšanai vai jebkādām pretlikumīgām darbībām vai darījumiem, kā arī apņemas nenodot trešajām personām savus pieteikšanās datus un paroles un nepārkāpt trešo pušu tiesības un leģitīmās intereses.
  9. Pircējs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību un citu personu darbību, kas izmantojušas viņa reģistrācijas datus, un apliecina to, piekrītot šiem Noteikumiem.
  10. Izmantojot Vietni, Pircējs apņemas neaugšupielādēt, nesūtīt vai citādi neizplatīt ar datorvīrusiem inficētus datus, kā arī tādus failus, kas satur izsekošanas programmas/citas kaitīgas programmas.
  11. Pircējs apņemas neveikt maksājumus, darījumus un citas darbības, kas atceļ, ierobežo vai citādi traucē Vietnes darbību, lietotāju programmu darbību, datoru un sakaru darbību.
  12. Pircējam ir aizliegts izplatīt informāciju un materiālus, kuru saturs ir pretrunā ar tiesību aktiem, pārkāpj vai kaitē trešo personu interesēm, kas ir apmelojoši vai aizskaroši.
  13. Pircējs uzņemas atbildību par jebkuru šī panta noteikumu pārkāpumu un piekrīt, ka šo Noteikumu pārkāpuma gadījumā Izsoles organizētājam ir tiesības uz laiku vai pastāvīgi bloķēt (un pēc tam atbloķēt) viņa piekļuvi Vietnei bez jebkādiem ierobežojumiem, bez tiesiskas aizsardzības un nepaskaidrojot šādas rīcības iemeslus.
  14. Pircējs, kurš vairs nevēlas piedalīties izsolēs un, ja viņa Virtuālajā makā paliek naudas līdzekļi, var pieprasīt Izsoles organizētājam tos atgriezt, pārskaitot tos uz Pircēja bankas kontu, par to paziņojot Izsoles rīkotājam pa e-pastu[email protected]. Izsoles organizētāja pienākums ir 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā atdot Pircējam naudas atlikumu.
 6. Pārdevēja tiesības un pienākumi

  1. Pārdevējs apņemas izsolē paziņot patiesu, pārbaudītu un ticamu informāciju par Automašīnu, ko piedāvā pārdot, tās defektiem (ja tādi ir), kā arī par sevi, un garantē, ka pārdošanai piedāvātajam Transportlīdzeklim ir jābūt visiem dokumentiem, kuri ir nepieciešami, lai reģistrētu Transportlīdzekli Lietuvas Republikā. Šī pienākuma pārkāpšanas gadījumā Pārdevējs apņemas samaksāt Izsoles organizētājam līgumsodu 200 (divi simti) eiro apmērā.
  2. Pārdevējs garantē, ka Izsolē tiks piedāvāts tikai tāds Transportlīdzeklis, uz kuru neattiecas nekādi ierobežojumi: nav ieķīlāta, arestēta, netiek nodota trešajām personām vai kā citādi apgrūtināta, kā arī nav ierosināta tiesvedība/šķīrējtiesa, iekļauta šķīrējtiesas procesā, un viņam nav zināmi apstākļi, kuru dēļ viņa pārdotais Transportlīdzeklis nevarēs piedalīties izsolē
  3. Pārdevējs apņemas 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Pircējs/Izsoles uzvarētājs piesakās iegādāties Transportlīdzekli, noslēgt ar Pircēju/Izsoles uzvarētāju Transportlīdzekļa pirkuma-pārdošanas līgumu, kā arī nodot Transportlīdzekli Pircējam/ Izsoles uzvarētājam pēc maksājuma saņemšanas. Gadījumā, ja Pārdevējs 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā nenodod Pircējam Transportlīdzekli, Pārdevējam ir pienākums samaksāt Izsoles organizētājam līgumsodu 100 (viens simts) eiro apmērā, pārskaitot tos uz norēķinu kontu, norādot Transportlīdzekļa ID (izsoles identifikācijas numuru).
  4. Gadījumā, ja Transportlīdzeklim tiek konstatēti slēpti defekti un tā rezultātā pirkšanas-pārdošanas darījums starp Pircēju un Pārdevēju nav noticis, Pārdevējam ir pienākums samaksāt līgumsodu 100 (viens simts) apmērā. ) eiro, pārskaitot tos uz norēķinu kontu, norādot transportlīdzekļa ID (izsoles identifikācijas numuru).
  5. Pārdevējs apņemas nekādā veidā nepārveidot Vietni, neizmantot Izsoļu sistēmu krāpšanai vai jebkādām pretlikumīgām darbībām vai darījumiem, kā arī apņemas nenodot trešajām personām savus pieteikšanās datus un paroles un nepārkāpt trešo pušu tiesības un likumīgās intereses.
  6. Pārdevējs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību un citu personu, kuras ir izmantojušas viņa reģistrācijas datus, rīcību un apliecina to, piekrītot šiem Noteikumiem.
  7. Izmantojot Vietni, Pārdevējs apņemas neaugšupielādēt, nesūtīt vai citādi neizplatīt ar datorvīrusiem inficētus datus, kā arī tādus failus, kas satur izsekošanas programmas/citas kaitīgas programmas.
  8. Pārdevējs apņemas neveikt maksājumus, darījumus un citas darbības, kas atceļ, ierobežo vai citādi traucē Vietnes darbību, lietotāju programmu darbību, datoru un sakaru darbību.
  9. Pārdevējam ir aizliegts izplatīt informāciju un materiālus, kuru saturs ir pretrunā ar tiesību aktiem, pārkāpj vai kaitē trešo personu interesēm, kas ir apmelojoši vai aizskaroši.
  10. Pārdevējs uzņemas atbildību par jebkuru šī panta noteikumu pārkāpumu un piekrīt, ka šo Noteikumu pārkāpuma gadījumā Izsoles organizētājam ir tiesības uz laiku vai pastāvīgi bloķēt (un pēc tam atbloķēt) viņa piekļuvi Vietnei bez jebkādiem ierobežojumiem, bez tiesiskas aizsardzības un nepaskaidrojot šādas rīcības iemeslus.
  11. Pārdevējam nav tiesību pārtraukt uzsākto Izsoles procedūru pirms tās pabeigšanas.
  12. Izsoles laikā Pārdevējam nav tiesību pārdot Transportlīdzekli, izmantojot citus kanālus. Ja Izsoles noslēgumā atklājas, ka Transportlīdzeklis jau ir pārdots vai kā citādi nodots pa citu tirdzniecības kanālu, Pārdevējam ir pienākums samaksāt Izsoles organizētājam soda naudu 100 (viens simts) eiro, pārskaitot uz norēķinu kontu, norādot transportlīdzekļa identifikācijas numurs (izsoles identifikācijas numurs).
 7. Atbildība

  1. Pretenzijas par Transportlīdzekļa defektiem/darba traucējumiem nevar iesniegt Izsoles rīkotājam.
  2. Izsoles organizētājs neietekmē citu Vietņu saturu, tāpēc Izsoles organizētājs nav atbildīgs, ja Vietnē ir ietverta saite uz citu vietni. Šis noteikums attiecas uz visām saitēm un to saturu Vietnē.
  3. Pircējs un/vai Pārdevējs ir atbildīgs par jebkādu nelikumīgu, nepatiesu, maldinošu vai nelikumīgu saturu, kas ievietots Vietnē, un atbrīvo Izsoles organizētāju no jebkādas atbildības.
  4. Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs un/vai Pārdevējs apņemas atlīdzināt Izsoles organizētājam un viens otram zaudējumus, kas radušies saistībā ar šo noteikumu būtisku pārkāpumu, tai skaitā, bet ne tikai, līgumā noteikto saistību savlaicīgas izpildes rezultātā.
  5. Izsoles organizētājs nav atbildīgs par savu līgumsaistību nepildīšanu neparedzētu un neatgriezenisku iemeslu gadījumā, kas nav tā kontrolē, piemēram, dabas katastrofas (plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce, pandēmijas vīrusi), pilsoniskie nemieri (kari, apvērsumi, streiki) vai spēkā stājušos likumu un citu noteikumu rezultātā, kas sarežģī, ierobežo vai aizliedz Izsoles organizētāja darbību. Izsoles organizētājs apņemas pēc iespējas ātrāk informēt Izsoles dalībnieku par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un apspriest līguma atlikšanas vai izbeigšanas nosacījumus.
 8. Personas datu aizsardzība

  1. Izsoles organizētājs apņemas apstrādāt un izmantot Izsoles dalībnieka personas datus tikai savu darbību pienācīgai īstenošanai. Personas datu izmantošana reklāmas nolūkos ir atļauta tikai ar tās personas iepriekšēju piekrišanu, kuras personas dati tiks izmantoti.
  2. Izsoles organizētājs, rīkojot izsoles, vāc, glabā un apstrādā datus atbilstoši tiesību aktu prasībām.
  3. Pārlūkojot Vietni un piekrītot sīkdatņu politikai, tiek reģistrēta Pircēja un Pārdevēja datoru IP adrese, kā arī pārlūkošanas datums un laiks, pārlūkprogrammas veids, datora operētājsistēma un skatītās lapas. Tehniski šie dati var tikt pārsūtīti Google Analytics, Facebook Analytics un līdzīgiem analītikas pakalpojumu sniedzējiem, ja šādas funkcijas ir vai ir bijušas integrētas vietnē.
  4. Izsoles organizētājs garantē, ka personas dati netiks nodoti trešajām personām Konfidencialitātes politikā noteiktajā kārtībā un tiks glabāti tikai līdz brīdim, kad ir sasniegts mērķis, kādam tie likumā noteiktajā kārtībā tika sniegti Izsoles organizētājam, ar šajos Noteikumos noteiktajiem izņēmumiem.
  5. Ja nav sniegta piekrišana personas datu glabāšanai un pēc šāda pieprasījuma saņemšanas, Izsoles organizētājs uzsāk datu dzēšanu, labošanu vai bloķēšanu saskaņā ar likumu.
  6. Izsoles organizētājam jāsniedz viņa glabātie dati par personu, kas tos pieprasa.
 9. Apdrošināšanas automašīna

  1. Ja Transportlīdzeklis ir atzīmēts kā "Apdrošināšanas automašīna", Izsoles uzvarētājs apņemās iegādāties Transportlīdzekli saskaņā ar Izsolē norādītajo informāciju un fotogrāfijām, apzinoties, ka Transportlīdzeklis var būt ar slēptiem vai neredzamiem defektiem, par kuriem Pārdevējs un Izspoles organizators nevarējā zināt, un tie nebija identificēti pirms Izsoles. Šādi defekti nevar būt par pamatu Izsoles uzvarētājam atteikties no Transportlīdzekļa iegādes vai samazināt Transportlīdzekļa pirkuma cenu.
  2. Pārdevēja lēmuma pieņemšana par Izsoles objektu, kas atzīmēts ar zīmi "Apdrošināšanas automašīna", vai aizņemt līdz 20 (devdesmit) kalendārajām dienām no Izsoles beigām.
 10. Noslēguma noteikumi

  1. Visi strīdi, kas izriet no šiem Noteikumiem, tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā, pamatojoties uz godīguma, saprātīguma un godīguma principiem, un, ja strīdu nevar atrisināt pārrunu ceļā, tad tie tiek risināti Lietuvas Republikas tiesā pēc Izsoles organizatora atrašanās vietas.
  2. Noteikumi un saskaņā ar tiem noslēgtie līgumi tiek slēgti, izpildīti un interpretēti, un strīdi tiek risināti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
  3. Paziņojumi, brīdinājumi vai sludinājumi tiek sūtīti uz Pircēja un/vai Pārdevēja reģistrācijas anketās norādītajām e-pasta adresēm.
  4. Aizliegts kopēt Vietnes saturu.
  5. Izsoles organizētājs patur tiesības mainīt šos Noteikumus, ievietojot tos Vietnē. Šajā gadījumā tiks uzskatīts, ka Izsoles dalībnieks un Pārdevējs piekrīt jaunajiem Noteikumiem un Konfidencialitātes politikai.

Izsoles noteikumi pēdējo reizi atjaunināti 2022-07-13