Izsoles noteikumi

 1. Vispārējie noteikumi

  1. Šie noteikumi reglamentē transportlīdzekļu izsoļu organizēšanu un izpildīšanu elektroniskajā vietnē autoa.lv. Elektroniskās vietnes mērķis ir palīdzēt pārdot transportlīdzekļus fiziskām un juridiskām personām, kā arī iegādāties transportlīdzekļus izsoles dalībniekiem (turpmāk tekstā - Noteikumi).
  2. Noteikumos izmantotie termini un jēdzieni:
   Izsoles rīkotājs – UAB "VDB Digital group", uzņēmuma kods: 305904859, adrese: V. Nagevičaus gatve 3, LT-08237, Viļņa, Lietuva, tālruņa numurs: +370 700 44779, e-pasts: [email protected].
   Izsole – elektroniska izsoļu platforma autoa.lv, kas izveidota, lai palīdzētu Pircējam iegādāties un Pārdevējam pārdot reģistrētus transportlīdzekļus bezmaksas.
   Transportlīdzeklis / Izsoles objekts – Pārdevēja īpašumā esošs transportlīdzeklis, kuram nav ierobežojumu un kuru Pārdevējs vēlas pārdot Izsolē. Gadījumā, ja Pārdevējs Izsolē piedāvā vairākus transportlīdzekļus, termins “transporlīdzeklis” tiek saprasts daudzskaitlī.
   Izsoles dalībnieks – pilngadīga fiziska vai juridiska persona, kura ir reģistrējusies vietnē autoa.lv noteiktajā kārtībā un ir iepazinusies ar šiem Nosacījumiem - Pircējs vai Pārdevējs. Lai piedalītos Izsolē, vai, lai izveidotu Izsoli, Izsoles dalībniekam ir pienākums (i) reģistrēties elektroniskajā vietnē autoa.lv, (ii) apstiprināt savu e-pastu un tālruņa numuru un (iii) apmaksāt 30 (trīsdesmit) eiro dalības maksu, ja Izsoles dalībnieks vēlas veikt likmes. Šāda dalības maksa netiek iekasēta par Transportlīdzekļa / Izsoles objekta pārdošanu.
   Izsoles laimētājs – Izsoles dalībnieks, kurš izsoles laikā ir piedāvājis augstāko likmi par Transportlīdzekli.
   Dalība Izsolē - darbības, kas nosaka Izsoles dalībniekam Noteikumos paredzētās tiesības un pienākumus, par kuru nepildīšanu Izsoles dalībnieks var tikt saukts pie atbildības saskaņā ar tiesību aktiem un šiem Noteikumiem.
   Dalības maksa - neatmaksājama maksa 30 (trīsdesmit) eiro apmērā, kas jāapmaksā Izsoles dalībniekam, ja tas vēlas veikt likmes. Dalības maksu var apmaksāt izmantojot Izsoles rīkotāja vietnē pieejamās maksājumu sistēmas. Dalības maksa par Transportlīdzekļa pārdošanu nav jāveic.
   Pārdevējs – Izsoles dalībnieks, kas reģistrēts Izsoles rīkotāja vietnē norādītajā kārtībā un piedāvā Izsolei savā īpašumā esošu Transportlīdzekli / Izsoles objektu.
   Pircējs – Izsoles dalībnieks, kas reģistrēts Izsoles rīkotāja vietnē norādītajā kārtībā un veic likmes Transportlīdzekļa / Izsoles objekta Izsolē.
   Vietne - Elektronisko izsoļu vietne autoa.lv
   Veiksmes maksa - maksa, kas tiek ieturēta no Izsoles laimētāja, lai apmaksātu Izsoles rīkotāja administrēšanas pakalpojumus 2 (divu) kalendāro dienu laikā no Izsoles laimējuma dienas.
   Virtuālais maks - Izsoles dalībnieka bilances konts, kas pieder Izsoles dalībniekam. Virtuālo maku iespējams papildināt izmantojot Vietnē pieejamās maksājumu sistēmas. Virtuālais maks tiek izmantots maksājuma veikšanai par dalību izsolē, soda naudas samaksai, dalībnieka maksas veikšanai un naudas atgriešanai, ja Transportlīdzeklis neatbilst tā aprakstam vai norādītajam stāvoklim.
  3. Ņemot vērā Latvijas Republikas civilkodeksu, Noteikumu nosacījumi stājas spēkā pēc to izlasīšanas un tiek uzskatīti par vienošanos starp UAB "VDB Digital group" un Izsoles dalībnieku.
  4. Gadījumā, ja kāda no Vietnes funkcijām vai papildiespējam nav pieejama Pircējam vai Pārdevējam, lai piedalītos Izsolē, ir (i) jāizveido lietotāja konts, (ii) jāapstiprina savs e-pasts un tālruņa numurs, un (iii) jāapmaksā izsoles dalības maksa norādītajā kārtībā. Ja vēlaties pārdot Transportlīdzekli vai sekot līdzi izsolei, dalības maksa nav jamaksā.
  5. Līgumu ar Pircēju un Pārdevēju par dalību Izlozē slēdz Izsoles rīkotājs, kas darbojas kā Starpnieks starp Transportlīdzekļa pārdevēju un pircēju. Izsoles rīkotājs neiegādājas Transportlīdzekļus uz sava vārda. Pirkšanas - pārdošanas līgums tiek noslēgts tieši starp Pircēju un Pārdevēju. Izsoles rīkotājs nav pirkšanas-pārdošanas līguma puse, tas neuzņemas atbildību un saistības saskaņā ar pirkšanas-pārdošanas līgumu un nedarbojas kā Pircēja un/vai Pārdevēja pārstāvis. Izsoles laimētājs veic apmaksu par iegādāto Transportlīdzekli tieši Pārdevējam.
  6. Izsoles rīkotājs nepieņem nekādus Pircēja vai Pārdevēja nosacījumus, kas neatbilst šo Noteikumu prasībām. Šādus nosacījumus nevar uzskatīt par līguma sastāvdaļu.
  7. Piedāvājot savu likmi par Transportlīdzekli, Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem, un apzinās, ka Pircējam nav tiesību atsaukt savu likmi.
  8. Pārdevējs un Pircējs piekrīt šo Noteikumu termiņam.
 2. Līguma noslēgšana

  1. Ņemot vērā šos Noteikumus, līgumi starp Izsoles rīkotāju un Pircēju un/vai Pārdevēju tiek uzskatīti par noslēgtiem. Līgums tiek uzskatīts noslēgts, ja Pircējs un/vai Pārdevējs ir reģistrējies Izsoles rīkotāja Vietnē, un Pircējs un/vai Pārdevējs ir saņēmis reģistrācijas apstiprinājumu norādītājā e-pastā.
 3. Izsoles dalībnieka reģistrācija

  1. Izsoles dalībniekam ir tiesības izmantot Izsoles rīkotāja Vietni tikai tad, kad ir izpildītas visas zemāk minētās darbības:
   1. aizpildīta un apstiprināta reģistrācijas forma;
   2. iesniegti dati/dokumenti, kas nepieciešami reģistrācijas procedūrā;
   3. apstiprināti Noteikumi, kas ir neatņemama līguma daļa starp Izsoles dalībnieku un Izsoles rīkotāju;
   4. reģistrācijas laikā norādītajā e-pastā ir saņemta enkursaite un tā ir apstiprināta;
   5. lai piedalītos Izsolē, tiek apstiprināts Izsoles dalībnieka tālruņa numurs. Pēc tālruņa numura apstiprināšanas var izveidot Izsoli, bet vēl nevar veikt likmes. Lai veiktu likmes, Izsoles dalībniekam ir jāapmaksā dalības maksa.
  2. Reģistrācijas formu aizpilda pats Izsoles dalībnieks, vai viņa pilnvarotais pārstāvis, kuram, iesniedzot reģistrācijas kārtībā paredzētos dokumentus un piekrītot šiem Noteikumiem, ir jābūt atbilstošām juridiskajām pilnvarām šo tiesisko darbību veikšanai. Pilnvarotajam pārstāvim ir jāgarantē, ka Izsoles rīkotājam iesniegtie dokumenti un dati ir pilnīgi un precīzi. Izsoles dalībnieks apņemas nekavējoties informēt par izmaiņām personas un citos datos vai dokumentos, kas sniegti reģistrācijas laikā. Precīzs iesniegto datu saraksts tiek noteikts reģistrācijas formā. Ja reģistrācijas laikā vai pēc tās tiek sniegti nepatiesi, neprecīzi, maldinoši vai nav sniegti visi nepieciešamie dati, Izsoles rīkotājam ir tiesības nekavējoties atcelt Izsoles dalībnieka reģistrāciju un dzēst šāda Izsoles dalībnieka datus un/vai ierobežot dalīnieka iespēju piedalīties Izsolē.
  3. Izsoles dalībniekam var būt tikai viens lietotāja konts.
  4. Izsoles dalībnieks apzinās, ka Izsoles rīkotājam nav pienākuma pārbaudīt datu un dokumentu pareizību, taču ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt reģistrācijas formā un dokumentos norādītās informācijas pareizību un pilnīgumu. Ja tiek konstatēts, ka sniegtā informācija vai dokumenti ir nepilnīgi vai neprecīzi, ir iespējams veikt sekojošās darbības:
   1. noraidīt reģistrācijas pieprasījumu un neinformēt Izsoles dalībnieku par reģistrācijas atteikumu;
   2. ļaut precizēt/iesniegt trūkstošos dokumentus;
   3. uz nenoteiktu periodu vai pilnvērtīgi slēgt piekļuvi Vietnei. Visos šajos gadījumos Izsoles rīkotājs nav atbildīgs par tiešajiem vai netiešajiem zaudējumiem, kas radušies Izsoles dalībniekam.
   4. Izsoles dalībnieks piekrīt, ka pirms dalības Izsolē tam ir pienākums iepazīties ar Izsoles rīkotāja pakalpojumu cenām, kuras var mainīties, un, piedaloties Izsolē, tām piekrīt. Reģistrējoties Vietnē, Izsoles dalībnieks piekrīt Nosacījumiem un apņemās tos ievērot.
   5. Izsoles dalībnieks aktivizē un piekrīt ievērot Noteikumus, nospiežot “Piekrītu Izsoles noteikumiem un Privātuma politikai”. Ja Izsoles dalībnieks nav apstiprinājis Noteikumus, tam nav tiesību aktivizēt profilu, reģistrēt lietotāja kontu vai piedalīties Izsolē. Izsoles dalībniekam nav tiesību izvirzīt Izsoles rīkotājam pretenzijas par Noteikumiem, ja Izsoles dalībnieks ir tos apstiprinājis.
 4. Izsoles rīkotāja tiesības un pienākumi

  1. Izsoles rīkotājs apņemas nodrošināt netraucētu Vietnes darbību, un, nepieciešamības gadījumā, veikt Vietnes darbības pārtraukumu vai kļūdu novēršanu. Izsoles rīkotājs nav atbildīgs par sakaru traucējumiem, Izsoles dalībnieku darbībām Vietnē, vai apzināti/neapzinātie ievadītiem datiem vai piedāvājumiem, kas nav saistīti ar Izsoli.
  2. Izsoles rīkotājs apņemas nodrošināt Izsoles dalībnieku sniegto datu drošību likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.
  3. Izsoles rīkotājam, ja viņam rodas aizdomas vai nejauši, ir tiesības pārbaudīt, vai izsolē iegādāties piedāvātajam izsoles objektam ir visi izsoles objekta reģistrācijai obligātie Eiropas Savienības dokumenti.
  4. Likmju skaits katram Transportlīdzeklim / Izsoles objektam nav ierobežots un ir pieejams līdz noteiktās Izsoles beigām.
  5. Transportlīdzekļa cenās ir iekļauts PVN un citi nodokļi, kas jāmaksā Transportlīdzekļa pārdevējam, ja vien nav norādīts citādi.
  6. Kad Izsoles laimētājs ir laimējis Izsoli, tā tiek slēgta. Pēc Izsoles slēgšanas tiek organizēta Transportlīdzekļa pārdošana.
  7. Ja Izsoles dalībnieks ir pārkāpis Noteikumus, tai skaitā nepilda naudas saistības, Izsoles rīkotājam ir tiesības nodot informāciju par Izsoles dalībnieku trešajām personām, tajā skaitā dažādiem reģistriem vai parādu piedziņas uzņēmumiem.
  8. Izsoles rīkotājam ir tiesības piedzīt parādu, ja Izsoles dalībnieks nepilda Noteikumos paredzētos pienākumus un Izsoles rīkotājs ir sniedzis pakalpojumus - Izsoles dalībnieks ir laimējis Izsoles rīkotāja Izsolē.
 5. Pircēja tiesības un pienākumi

  1. Pircējs apņemas iegādāties Transportlīdzekli, ja tā likme ir bijusi pēdējā un likmes summa ir vienāda vai pārsniedz Pārdevēja rezerves summu. Gadījumā, ja Transportīdzekļa rezerves summa nav sasniegta - tiek veikta atsevišķa darījuma saskaņošana ar Pārdevēju.
  2. Pirms Transportlīdzekļa iegādes, Pircējam ir tiesības pārbaudīt Transportlīdzekli, izmantojot integrētu sistēmu transportlīdzekļa vēstures pārbaudei www.carvertical.lv, ja Pārdevējs ir norādījis VIN kodu.
  3. Ja transportlīdzeklis neatbilst izsoles aprakstam, vai Pircējs par būtiskiem transportlīdzekļa slēptajiem defektiem uzzina tikai pēc Transportlīdzekļa apskates dzīvē, Pircējam ir tiesības atteikties no transportlīdzekļa iegādes. Šajā gadījumā nauda tiks atgriesta uz Pircēja virtuālo maku. Pircējs apņemas ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā no faktiskās defektu konstatēšanas dienas informēt izsoles rīkotāju, rakstot e-pastu uz [email protected]. Vēstulē jāpievieno konstatēto defektu pierādījumi un jāpieprasa naudas atgriešana. Ja pircēja pieprasījums ir pamatots, nauda tiks atgriezta uz virtuālo maku 7 kalendāro dienu laika no pieprasījuma datuma. Gadījumā, ja transportlīdzeklim netiek konstatēti slēpti defekti, pircēja pienākums ir iegādāties izsoles objektu. Pārkāpjot šo nosacījumu, pircējam ir pienākums samaksāt izsoles rīkotājam sodu naudu “veiksmes maksas” apmērā.
  4. Pircējs apņemas neatsaukt savu likmi un nesamazināt likmes piedāvājumu par interesējošo Transportlīdzekli.
  5. Izsoles laimējuma gadījumā, Pircējs apņemas 2 (divu) kalendāro dienu laikā apmaksāt Izsoles rīkotājam komisiju par laimējumu Izsolē. “Veiksmes maksa” tiek aprēķināta sekojoši:

   Transportlīdzekļa pārdošanas cena(€) Maksa par (aprēķināta procentos no transportlīdzekļa pārdošanas cenas)
   1 € – 3 000 € 6%
   3 001 € – 5 000 € 5%
   5 001 € – 10 000 € 4.5%
   10 001 € - 15 000 € 4%
   >15 001 € 2%
  6. Izsoles laimētājs apņemās 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā noslēgt ar Transportlīdzekļa pārdevēju Transportlīdzekļa pirkšanas-pārdošanas līgumu, kā arī apmaksāt savu izsolē apstiprināto cenu, pārskaitot visu summu uz pārdevēja norādīto bankas kontu, vai norēķinoties skaidrā naudā. Izsoles laimētājs apņemās veikt maksājumu noteiktajā termiņā, kā arī savlaikus paņemt nopirkto transportlīdzekli. Šī Noteikuma pārkāpšanas gadījumā, Izsoles rīkotājam ir tiesības noskaitīt no Pircēja Virtuālā maka naudas sodu 30 (trīsdesmit) eiro apmērā par katru kalendāro dienu, kamēr pārkāpums nav novērsts: (i) Transportlīdzekļa pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana ar Pārdevēju; vai (ii) Izsolē apstiprinatās cenas samaksa Transportlīdzekļa Pārdevējam; vai (iii) Transportlīdzekļa pieņemšana 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā.
  7. Ja Pircējs, kurš ir laimējis Izsolē, atsakās no laimējuma 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no Izsoles beigām, neiegādājas Izsoles Transportlīdzekli saskaņā ar šiem Noteikumiem, Izsole tiek uzskatīta par neizdevušos, un, administratīvā maksa par dalību Izsolē, kuru ir samaksājis Pircējs, netiek atgriesta.
  8. Pircējs apņemas nepārveidot Vietni, neizmantot Vietni krāpšanai vai jebkādām citām pretlikumīgām darbībām vai darījumiem. Pircējs apņemās nenodot savus pieslēgšanās datus un paroles trešajām personām, kā arī nepārkāpt trešo pušu tiesības un leģitīmās intereses.
  9. Pircējs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību un citu personu darbību, kas izmantojušas Pircēja pieslēgšanās datus.
  10. Izmantojot Vietni, Pircējas apņemas neaugšupielādēt, nesūtīt vai citādi neizplatīt ar datorvīrusiem inficētus datus, kā arī failus, kas satur izsekošanas programmas vai citas kaitīgas programmas.
  11. Pircējs apņemas neveikt maksājumus, darījumus un citas darbības, kas atceļ, ierobežo vai citādi traucē Vietnes darbībai, lietotāju programmu darbībai, datoru un sakaru darbībai.
  12. Pircējam ir aizliegts izplatīt informāciju un materiālus, kuru saturs ir pretrunā ar tiesību aktiem, pārkāpj vai kaitē trešo personu interesēm, materiālus, kas ir apmelojoši vai aizskaroši.
  13. Pircējs uzņemas atbildību par jebkuru šo Noteikumu pārkāpumu, un piekrīt, ka Noteikumu pārkāpumu gadījumā, Izsoles rīkotājam ir tiesības uz laiku vai pilnvērtīgi bloķēt Pircēja lietotāja profilu bez tiesiskas aizsardzības un nepaskaidrojot šādas rīcības iemeslus.
  14. Pircējs, kurš vairs nevēlas piedalīties izsolēs, un, ja viņa Virtuālajā makā ir palikuši naudas līdzekļi, var pieprasīt Izsoles organizētājam tos atgriezt, pārskaitot tos uz Pircēja bankas kontu, par to paziņojot Izsoles organizatoram pa e-pastu [email protected]. Izsoles organizētāja pienākums ir 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā atdot Pircējam naudas līdzekļu atlikumu (neskaitot Dalības maksas apmēru).
 6. Pārdevēja tiesības un pienākumi

  1. Pārdevējam, izvietojot Izsoles objektu Vietnē, ir jāievēro Izsoles rīkotāja noteiktās prasības attiecībā uz informācijas un dokumentu iesniegšanu:
   1. Pārdevējs apņemās Izsolē publicēt patiesu, pārbaudītu un pareizu informāciju par pārdošanā izvietoto Izsoles objektu, tā trūkumiem (ja tādi ir), informāciju par sevi un garantē, ka Izsolē piedāvātajam objektam ir visi nepieciešamie dokumenti, kas nepieciešami Izsoles objekta reģistrācijai Eiropas Savienībā.
   2. Ja pārdodamais Izsoles objekts ir ievests no valsts, kas ir ārpus Eiropas Savienības, tam ir jāveic visas nepieciešamās procedūras, kā arī jāsaņem visi dokumenti, kas nepieciešami, lai reģistrētu Izsoles objektu Eiropas Savienībā (piemēram, no ASV ievestam Transportlīdzeklim ir jābūt tehniskas apskates sertifikātam, Trasportlīdzekļa ekspluatācijas licencei un muitas deklarācijai).
   3. Ja Izsoles objekts neatbilst augstāk minētajiem nosacījumiem, šī informācija ir jānorāda Vietnē izveidotajā Izsoles objekta aprakstā. Pārkāpjot šo nosacījumu, Pārdevējs apņemas samaksāt Izsoles rīkotājam 200 (divi simti) EUR sodu 7 (septiņu) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
  2. Pārdevējs apņemas, ka Izsolei pievienotajam Transportlīdzeklim nav piemēroti ierobežojumi - Transportlīdzeklis nav ieķīlēts, arestēts, tas nav nodots trešajām personām vai kā citādi apgrūtināts, kā arī tam nav ierosināts tiesvedības/šķīrējtiesas process. Pārdevējs garantē, ka viņam nav zināmi apstākļi, kuru dēļ pārdodamais Transportlīdzeklis nevarētu piedalīties Izsolē.
  3. Pārdevējs apņemas 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no Izsoles beigām noslēgt ar Pircēju Transportlīdzekļa pirkšanas-pārdošanas līgumu, kā arī nodot Transportlīdzekli Pircējam pēc maksājuma saņemšanas. Gadījumā, ja Pārdevējs 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā nav nodevis Pircējam Transportlīdzekli, Pārdevējam ir pienākums samaksāt Izsoles rīkotājam soda naudu 100 (viens simts) eiro apmerā, pārskaitot tos uz Izsoles rīkotāja bankas kontu, norādot Transportlīdzekļa ID (izsoles identifikācijas numuru).
  4. Gadījumā, ja Transportlīdzeklim tiek konstatēti slēpti defekti un tā rezultātā pirkšanas-pārdošanas darījums starp Pircēju un Pārdevēju nav noticis, Pārdevējam ir pienākums samaksāt Izsoles rīkotājam soda naudu 100 (viens simts) eiro apmerā, pārskaitot tos uz Izsoles rīkotāja bankas kontu, norādot Transportlīdzekļa ID (izsoles identifikācijas numuru).
  5. Pārdevējs apņemas nepārveidot Vietni, neizmantot Vietni krāpšanai vai jebkādām citām pretlikumīgām darbībām vai darījumiem. Pārdevējs apņemās nenodot savus pieslēgšanās datus un paroles trešajām personām, kā arī nepārkāpt trešo pušu tiešības un leģitīmās intereses.
  6. Pārdevējs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību un citu personu darbību, kas izmantojušas Pārdevēja pieslēgšanās datus.
  7. Izmantojot Vietni, Pārdevējs apņemas neaugšupielādēt, nesūtīt vai citādi neizplatīt ar datorvīrusiem inficētus datus, kā arī failus, kas satur izsekošanas programmas vai citas kaitīgas programmas
  8. Pārdevējs apņemas neveikt maksājumus, darījumus un citas darbības, kas atceļ, ierobežo vai citādi traucē Vietnes darbībai, lietotāju programmu darbībai, datoru un sakaru darbībai.
  9. Pārdevējam ir aizliegts izplatīt informāciju un materiālus, kuru saturs ir pretrunā ar tiesību aktiem, pārkāpj vai kaitē trešo personu interesē, materiālus, kas ir apmelojoši vai aizskaroši.
  10. Pārdevējs uzņemas atbildību par jebkuru šo Noteikumu pārkāpumu, un piekrīt, ka Noteikumu pārkāpumu gadījumā, Izsoles rīkotājam ir tiesības uz laiku vai pilnvērtīgi bloķēt Pārdevēja lietotāja profilu bez tiesiskas aizsardzības un nepaskaidrojot šādas rīcības iemeslus.
  11. Pārdevējam nav tiesību pārtraukt uzsākto Izsoles procedūru pirms tās noslēguma datuma.
  12. Izsoles laikā Pārdevējam nav tiesību pārdot transportlīdzekli citās sludinājumu platformas. Ja izsoles noslēgumā kļūst zināms, ka transportlīdzeklis jau ir pārdots, Pārdevējam ir pienākums samaksāt izsoles rīkotājam soda naudu 100 eiro apmērā, pārskaitot šo summu uz izsoles rīkotāja norēķinu kontu, maksājuma mērķī norādot transportlīdzekļa identifikacijas numuru (izsoles identifikācijas numuru).
 7. Atbildība

  1. Pretenzijas par Transportlīdzekļa defektiem / trūkumiem nevar būt sniegtas Izsoles rīkotājam.
  2. Izsoles rīkotājs nevar kontrolēt citu Vietņu saturu, tapēc nevar būt atbildīgs, ja Izsoles Vietnē tiek izvietotas enkursaites uz citām Vietnēm. Šis notiekums attiecas uz visām enkursaitēm un to saturu Vietnē.
  3. Pircējs un/vai Pārdevējs ir atbildīgs par jebkādu nelikumīgu, nepatiesu, maldinošu vai neētisku saturu, kas izvietots Vietnē, un atbrīvo Izsoles rīkotāju no atbildības.
  4. Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs un/vai Pārdevējs apņemas atlīdzināt Izsoles rīkotājam un viens otram zaudējumus, kas radušies saistībā ar šo Noteikumu pārkāpumu, tai skaitā, līgumā noteikto saistību savlaicīgas izpildes rezultātā.
  5. Izsoles rīkotajs nav atbildīgs par savu līgumsaistību nepildīšanu neparedzētu un neatgriezenisku iemeslu gadījumā, kas nav Izsoles rīkotāja kontrolē, piemēram, dabas katastrofas (plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce, pandēmijas vīrusi), pilsoniskie nemieri (karš, apvērsumi, streiki) vai spēkā stājušos likumu un citu noteikumu rezultātā, kas sarežģī, ierobežo vai aizliedz Izsoles rīkotāja darbību. Izsoles rīkotājs apņemas pēc iespējas ātrāk informēt Izsoles dalībnieku par nepārvarāmas varas apstākļu iestāšanos un apspriest līguma atlikšanas vai pārtraukšanas nosacījumus.
 8. Personu datu aizsardzība

  1. Izsoles rīkotājs apņemas apstrādāt un izmantot Izsoles dalībnieka personas datus tikai savu darbību pienācīgai īstenošanai. Personas datu izmantošana reklāmas nolūkos ir atļauta tikai ar Izsoles dalībnieka iepriekšēju piekrišanu.
  2. Izsoles rīkotājs ievāc, uzglabā un apstrādā personas datus atbilstoši tiesību aktu prasībām.
  3. Izmantojot Vietni un piekrītot sīkfailu politikai, tiek reģistrēta Izsoles dalībnieka IP adrese, kā arī pārlūkošanas datums un laiks, pārlūkprogrammas veids, datora operētājsistēma un skatītās lapas. Tehniski šie dati var tikt pārsūtīti Google Analytics, Meta analytics un līdzīgiem analītikas pakalpojumu sniedzējiem, ja šādas funkcijas ir vai ir bijušas integrētas Vietnē.
  4. Izsoles rīkotājs garantē, ka personas dati netiks nodoti trešajām personām Privātuma politikas noteiktajā kārtībā un tiks uzglabāti līdz brīdim, kad ir sasniegts mērķis, kādam tie likumā noteiktajā kārtībā tika sniegti Izsoles rīkotājam, ar šajos Noteikumos noteiktajiem izņēmumiem.
  5. Ja Izsoles dalībnieks nav sniedzis piekrišanu personas datu uzglabāšanai, ir jāsniedz pieprasījums Izsoles rīkotājam. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas, Izsoles rīkotājs uzsāk datu dzēšanu, labošanu vai bloķēšanu likumā norādītajā kārtībā.
  6. Izsoles rīkotājam ir pienākums sniegt informāciju par Izsoles dalībnieka uzglabātajiem personas datiem, Izsoles dalībniekam, kurš pieprasa informāciju par viņa personas datiem.
 9. Apdrošināšanas automašīnas

  1. Ja Izsoles Transportlīdzeklis ir atzīmēts kā “Apdrošināšanas automašīna”, Izsoles laimētājs apņemās iegādāties Transportlīdzekli saskaņā ar Izsolē norādīto informāciju un fotogrāfijām, apzinoties, ka Transportlīdzeklis var būt ar slēptiem vai neredzamiem defektiem, par kuriem Pārdevējs un Izsoles rīkotājs nevarēja zināt, un tie nebija identificēti pirms Izsoles. Šādi defekti nevar būt par pamatu Izsoles laimētājam atteikties no Transportlīdzekļa iegādes vai samazināt Transportlīdzekļa pirkuma cenu.
  2. Pārdevēja lēmuma pieņemšana par Izsoles objektu, kas atzīmēts kā “Apdrošināšanas automašīna” var aizņemt līdz 20 (divdesmit) kalendārajām dienām no Izsoles beigām.
 10. Noslēguma noteikumi

  1. Visi strīdi, kas rodas izpildot šos Nosacījumus, tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā, pamatojoties uz pušu godīgumu un saprātīgumu. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tas tiek risināts tiesā, ņemot vērā Izsoles rīkotāja atrašanās vietu.
  2. Noteikumi un saskaņā ar tiem apstiprinātie līgumi tiek noslēgti, izpildīti un interpretēti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
  3. Paziņojumi, brīdinājumi vai sludinājumi tiek sūtīti uz Pircēja un/vai Pārdevēja reģistrācijas formā norādītajām e-pasta adresēm.
  4. Aizliegts kopēt Vietnes saturu.
  5. Izsoles rīkotājam ir tiesības mainīt Noteikumus, atjaunojot to informāciju Vietnē. Šajā gadījumā tiek uzskatīts, ka Izsoles dalībnieks ir iepazinies un piekrīt jaunajiem Noteikumiem un Privātuma politikai.

Izsoles noteikumi pēdējo reizi atjaunoti 2024-05-03